Máte jiný problém? Vyberte...

Články

Cialis příbalový leták

Pro co největší informovanost před koupí Cialisu níže naleznete originál příbalového letáku.

CIALIS 20 mg

(Tadalafil)


Složení

Léčivou látkou je tadalafil. Jedna tableta přípravku Cialis obsahuje 20 mg (5 mg, 10 mg) tadalafilu.

Cialis

Pomocné látky

Obsah tablety: monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, hyprolosa, mikrokrystalická celulosa, natrium-laurylsulfát, magnesium-stearát.

Potah tablety: monohydrát laktosy, hypromelosa, triacetin, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), mastek.

Indikace: Co je přípravek Cialis a k čemu se používá

Cialis je lék užívaný u mužů k léčbě erektilní dysfunkce. Jedná se o poruchu, při které nedojde při sexuálním vzrušení ke ztopoření pohlavního údu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro pohlavní styk.

Cialis patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Cialis napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a umožnit tak dostatečný přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšené ztopoření penisu. Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek Cialis pro Vás není určen.

Je nutno poznamenat, že Cialis není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

Kontraindikace: Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cialis užívat

Neužívejte Cialis:

Jestliže užíváte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. Jedná se o skupinu léků užívaných k léčbě anginy pectoris ("bolesti na hrudi”). Bylo prokázáno, že Cialis zesiluje účinky těchto léků. Užíváte-li nitráty v jakékoli formě nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře.

Jestliže trpíte vážným srdečním onemocněním nebo jste nedávno prodělal infarkt myokardu.

Jestliže jste nedávno prodělal mozkovou cévní příhodu.

Jestliže trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým krevním tlakem.

Jestliže jste alergický (přecitlivělý) na tadalafil nebo na kteroukoliv další složku přípravku Cialis.

Jestliže máte nebo jste zažil ztrátu zraku z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION)

Nežádoucí ůčinky: Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Cialis nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolesti hlavy a zažívací obtíže. Často jsou hlášeny bolesti v zádech, bolesti svalů, překrvení nosní sliznice, zarudnutí obličeje a závratě. Méně často se vyskytují otoky víček, bolest očí a zarudlé oči.

Pokud se u vás některý z uvedených nežádoucích účinků vyskytl a působil Vám obtíže, byl závažný nebo přetrvával, oznamte to svému lékaři. Mohou se objevit i alergické reakce (včetně kožní vyrážky, otoků tváře a kopřivky).

Ve vzácných případech může po užití přípravku Cialis dojít k prodloužené a případně i bolestivé erekci. V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte urychleně lékaře.

Pokud by se u vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevily bolesti na hrudi, NEUŽÍVEJTE v žádném případě nitráty, ale vyhledejte urychleně lékařskou pomoc.

Zřídka byly u mužů užívajících Cialis hlášeny infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, nepravidelná srdeční činnost, pocit bušení srdce, vysoký a nízký krevní tlak. U těchto mužů se většinou vyskytly srdeční problémy již před užitím přípravku Cialis. Nelze určit, zda měly tyto případy souvislost s užíváním přípravku Cialis.

Bylo hlášeno částečné, náhlé, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta vidění na jednom nebo u obou očích.

Vzácně byly hlášeny případy rozmazaného vidění, mdloby, zvýšené pocení, migréna a krvácení z nosu.

U jednoho druhu zvířat byly pozorovány účinky, jejichž následkem by mohla být porucha plodnosti.

Následující studie u lidí však naznačují, že tento účinek je u člověka nepravděpodobný, ačkoli u některých mužů bylo pozorováno snížení koncentrace spermií.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Cialis

Iterakce: Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože různé léky na sebe mohou vzájemně působit. Je to důležité zejména v případě, že jste léčen nitráty. V takovém případě byste neměl Cialis užívat. K léčbě vysokého krevního tlaku a zvětšené prostaty bývají někdy užívány léky nazývané alfa-blokátory. Informujte lékaře, pokud jste léčen pro některý z těchto zdravotních problémů. Cialis neužívejte s jinými léky v případě, že vám to lékař nedoporučí.

Přípravek Cialis by neměl být užíván společně s jinými léky na poruchu erekce.

Cialis není určen pro ženy nebo osoby mladší 18 let.

Dávkování: Jak se přípravek Cialis užívá

Vždy užívejte přípravek Cialis přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená počáteční dávka je jedna 10 mg tableta před pohlavním stykem. Je-li účinek této dávky příliš slabý, může váš lékař zvýšit dávku na 20 mg. Tablety Cialis jsou určeny k vnitřnímu užití. Tabletu spolkněte celou s trochou vody. Přípravek Cialis můžete užívat nezávisle na jídle.

Cialis můžete užít nejpozději 30 minut před pohlavním stykem. Cialis může být stále účinný až po dobu 36 hodin po užití tablety. Je nutno poznamenat, že Cialis není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

Požití alkoholu může mít nepříznivý vliv na vaši schopnost dosáhnout erekce. Požití alkoholu může způsobit přechodný pokles vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít Cialis, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08% a více), které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

NEUŽÍVEJTE přípravek Cialis častěji než jednou denně. Cialis 5 mg, 10 mg a 20 mg je určen k užití před očekávanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se k trvalému každodennímu použití.

Předávkování

Jestliže jste užil více přípravku Cialis, než jste měl, oznamte to svému lékaři.

Využijte

AKČNÍ NABÍDKY

a ušetřete ještě více!

Upozornění: Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Protože byl v klinických studiích s přípravkem Cialis hlášen výskyt závratí, měl byste znát svoji reakci na Cialis před řízením dopravních prostředků nebo obsluhou strojů.

Uchovávání: Jak přípravek Cialis uchovávat

Uchovávejte v původním obalu. Neuchovávejte při teplotě nad 30 st. C.

Varování

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Cialis nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a blistru.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

přidáno 2.6.2019